Online Admission Form Portal
   
   
 
   
FacultyStdTypeGenderTotalAdmissionPeriod
COMMERCEBCOM SEMESTER 5FEMALE575.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 5FEMALE3175.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 5MALE1175.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 5MALE3175.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 3FEMALE575.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 3FEMALE3175.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 3MALE1175.0006-08-2021 TO 25-08-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 3MALE3175.0006-08-2021 TO 25-08-2021
  1. ફોર્મ ની ૧ કોપી કોલેજ ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે.
  2. ફી તથા ફોર્મ સંપૂર્ણ ઓનલાઈન ભરવાનું રહેશે.
  3. ઈ-મેઈલ એડ્રેસ વિદ્યાર્થીએ પોતાનુજ આપવાનું રહેશે.