Online Admission Form Portal
   
   
 
   
FacultyStdTypeGenderTotalAdmissionPeriod
COMMERCEBCOM SEMESTER 4FEMALE200.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 4FEMALE2800.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 6FEMALE200.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 6FEMALE2800.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 4MALE800.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 4MALE2800.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 6MALE800.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 6MALE2800.0015-01-2021 to 28-01-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 2FEMALE200.0013-03-2021 to 26-03-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 2FEMALE2800.0013-03-2021 to 26-03-2021
COMMERCEBCOM SEMESTER 2MALE800.0013-03-2021 to 26-03-2021
COMMERCE (SUPN)BCOM SEMESTER 2MALE2800.0013-03-2021 to 26-03-2021
  1. ફોર્મ ની ૧ કોપી કોલેજ ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે.
  2. ફી તથા ફોર્મ સંપૂર્ણ ઓનલાઈન ભરવાનું રહેશે.
  3. ઈ-મેઈલ એડ્રેસ વિદ્યાર્થીએ પોતાનુજ આપવાનું રહેશે.